Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVI/191/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przywidz na lata 2017–2024
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/190/2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 rok
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/179/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2016 rok
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/178/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
Przywidz za 2016 rok
28.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/180/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Przywidz za 2016 r.
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/181/2017
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/186/2017
w sprawie zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego
na rok budżetowy 2017 w sołectwie Borowina
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/182/2017
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy
Przywidz
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/185/2017
w sprawie nadania nazwy Hali widowiskowo – sportowej w
miejscowości Przywidz
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/187/2017
w sprawie zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego
na rok budżetowy 2017 w sołectwie Marszewska Kolonia
27.06.2017 więcej