Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 61/2017
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu Programu Współpracy
Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontaricie w 2016 r.
12.09.2017 więcej
Zarządzenie 60/2017
W sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt (ZRP)
12.09.2017 więcej
Zarządzenie 59/2017
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
06.09.2017 więcej
Zarządzenie 58/2017
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2017
06.09.2017 więcej
Zarządzenie 57/2017
W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 r.
06.09.2017 więcej
Zarządzenie 54/2017
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Marszewskiej Górze.
31.08.2017 więcej
Zarządzenie 50/2017
W sprawie informacji o wykonaniu budżetu oraz kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przywidz za I
półrocze 2017 r.
31.08.2017 więcej
Zarządzenie 53/2017
W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 r.
17.08.2017 więcej
Zarządzenie 52/2017
W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych Urzędu Gminy Przywidz.
17.08.2017 więcej
Zarządzenie 51/2017
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trzepowie.
17.08.2017 więcej