Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 46/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz
na lata 2017 - 2024
20.07.2017 więcej
Zarządzenie 42/2017
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej do prac nad projektami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Przywidz
20.07.2017 więcej
Zarządzenie 45/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Przywidz na 2017 rok
05.07.2017 więcej
Zarządzenie 44/2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie
03.07.2017 więcej
Zarządzenie 43/2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trzepowie
26.06.2017 więcej
Zarządzenie 41/2017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: Kompleksowa ...
26.06.2017 więcej
Zarządzenie 39/2017
w sprawie zasad rozliczania oraz norm eksploatacyjnych zużycia
paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Ochotniczych
Strażach Pożarnych Gminy Przywidz
14.06.2017 więcej
Zarządzenie 40/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie oraz
wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej
09.06.2017 więcej
Zarządzenie 0050.38.2017
w sprawie Obwieszczenia o sprzedaży koparko - ładowarki NEW
HOLLAND
05.06.2017 więcej
Zarządzenie 37/2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 r.
02.06.2017 więcej