Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi
Program Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
2015 roku określa zasady...
15.10.2015 więcej
Ogłoszenie o pracę
nabór na stanowisko referent ds. społecznych - ¾ etatu
15.07.2015 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego.
Oferta realizacji zadania publicznego. Oferta złożona poza
otwartym konkursem ofert.
25.06.2015 więcej
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przywidz z
organizacjami pozarządowymi za rok 2014
30.04.2015 więcej