2015-02-04

Referat finansowy

Stanowiska pracy:
- Kierownik Referatu;
- stanowisko ds. podatków i opłat (RF.P);
- stanowisko ds. księgowości budżetowej (RF.B);
- stanowisko ds. rozliczeń finansowych (RF.R);
- stanowisko ds. obsługi kasy (RF.K);
- stanowisko ds. płac (RF.PŁ);
- stanowisko ds. księgowości oświaty (RF.O);
- stanowisko ds. windykacji należności (RF.W);
- stanowisko ds. działalności gospodarczej i planowania (RF.G)

 

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:


1. W zakresie podstawowym:
1) przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania i uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
3) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
4) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
7) prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestru faktur obciążających rachunek Urzędu;
8) rozliczanie inwentaryzacji;
9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
10) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
11) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

2. W zakresie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych:
1) przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej;
2) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
3) gromadzenie i przechowywanie oraz badania pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
4) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
5) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
6) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
7) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
8) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

 

3. W zakresie działalności gospodarczej:
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
3) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem targowiska.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się