2015-02-04

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Stanowiska pracy:
- Kierownik Referatu;
- stanowisko ds. ochrony środowiska (GK.O);
- stanowisko ds. inwestycji, dróg i bhp (GK.D);
- stanowisko ds. gospodarki gruntami, mieszkaniowej, melioracji i rolnictwa (GK.R);
- stanowisko ds. planowania przestrzennego (GK.P);
- stanowisko ds. geodezji (GK.G)

 

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) realizowanie zadań w zakresie zarządzania komunalnymi gruntami przeznaczonymi pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, i w trwały zarząd, zamiany, darowanie, przyjmowanie darowizn, zrzekanie się nieruchomości, rozwiązywanie umów;
2) prowadzenie spraw z zakresu ustalania wartości nieruchomości komunalnych, cen i opłat za korzystanie z nich;
3) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne;
4) prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
5) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów;
6) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości;
7) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy;
8) przygotowywanie opinii do decyzji w sprawie eksploatacji złóż kopalin zlokalizowanych na terenie Gminy;
9) prowadzenie spraw z zakresu korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości;
10) naliczanie opłat adiacenckich, rent planistycznych i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste;
11) regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 

2. W zakresie zarządzania drogami gminnymi i ulicami wiejskimi:
1) projektowanie przebiegu dróg;
2) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii;
3) realizowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg;
4) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami;
5) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne;
6) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
7) zapewnienie kontroli technicznej i sprawności gminnych mostów i innych urządzeń oraz obiektów drogowych;
8) współpraca z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg oraz stosowania urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających.

 

3. W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1) prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa;
2) realizowanie zadań z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;
3) prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa;
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze,
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
5) przeciwdziałania nieformalnemu obrotowi ziemią.

 

4. W zakresie ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
 a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
 b) ograniczeń hałasu wytwarzanego przez maszyny i urządzenia techniczne;
 c) gospodarka odpadami;
 d) utrzymanie porządku i czystości;
2) realizowanie zadań z zakresu ochrony terenów leśnych;
3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;
4) realizowanie zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego;
5) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych.

 

5. W zakresie inwestycji gminnych:
1) opracowywanie budżetu dla planowanych inwestycji od strony rzeczowej;
2) opracowywanie okresowych planów i programów inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
3) udział w przetargach na wykonawstwo prac projektowych  robót budowlano-montażowych;
4) prowadzenie kontroli bieżącej i koordynowanie przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami;
5) weryfikacja kosztów i faktur oraz uruchamianie płatności;
6) prowadzenie spraw w zakresie remontów budynków gminnych, w tym szkół i budynku Urzędu.

 

6. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy;
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
3) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania;
4) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
6) przedkładanie Wójtowi rocznych informacji o poczynionych czynnościach zmierzających do harmonizacji urbanistycznej Gminy;
7) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;
8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu;
9) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

7. W zakresie geodezji:
1) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;
2) realizowanie zadań z zakresu scalania gruntów;
3) przedkładanie Wójtowi do zatwierdzania projektów podziałów nieruchomości;
4) wszczynanie postępowań rozgraniczeniowych oraz przedkładanie Wójtowi do zatwierdzania granic nieruchomości.

 

8. W zakresie gospodarki lokalowej:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami;
2) prowadzenie spraw w zakresie zamiany lokali;
3) realizowanie zadań z zakresu zarządu nieruchomościami wspólnymi;
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych;
5) usuwanie skutków samowoli lokalowej;
6) prowadzenie spraw z zakresu ustalania stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości stanowiące własność Gminy;

 

9. W zakresie zadań BHP:
1) okresowa analiza stanu bhp;
2) stwierdzanie zagrożeń zawodowych;
3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy;
4) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp;
5) przygotowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp;
6) rejestracja, kompletowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
7) udział w dochodzeniach powypadkowych;
8) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
9) ochrona przeciwpożarowa.