2015-02-04

Referat Organizacyjny

Stanowiska pracy:
- Kierownik Referatu;
- stanowisko ds. oświaty (RO.O);
- stanowisko ds., Unii Europejskiej, turystyki i promocji gminy (RO.T);
- stanowisko ds. obsługi sekretariatu (RO.S);
- informatyk (RO.I);
- stanowisko ds. zamówień publicznych i BIP (RO.Z)


Gminne Centrum Informacji (GCI) - podległe bezpośrednio Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy całość spraw związanych z organizacją pracy Urzędu, organów Gminy, a szczególności:


1. W zakresie administracyjno-gospodarczym:
1) pełnienie obowiązków Sekretarza Gminy do czasu jego powołania sprawowane przez Kierownika Referatu Organizacyjnego;
2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
3) prowadzenie ewidencji korespondencji;
4) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i pism wpływających do Urzędu;
5) przygotowanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta;
6) prenumerata prasy codziennej, czasopism i dzienników urzędowych;
7) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
8) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów;
9) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
10) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;
11) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;
12) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.

 

2. W zakresie spraw osobowych pracowników Urzędu:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
5) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
6) ewidencja czasu pracy pracowników;
7) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych.

 

3. W zakresie obsługi informatycznej i zabezpieczenia systemu informatycznego:
1) organizacja i nadzór nad pracą systemu informatycznego w Urzędzie;
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą pracę na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
3) współdziałanie z organami administracji rządowej w celu ochrony danych znajdujących się w sieci informatycznej;
4) instalacja środków zabezpieczających pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia lub sieć informatyczna przed nieuprawnionym dostępem;
5) określanie warunków oraz sposobów przydzielania użytkownikom haseł;
6) zapewnienie właściwego wykorzystania mechanizmów kontroli dostępu do klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w systemach lub sieciach;
7) przestrzeganie przepisów i instrukcji wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
8) archiwizacja bazy danych;

9) przygotowywanie i wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

4. W zakresie oświaty:
1) przygotowywanie materiałów w sprawach związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół;
2) analizowanie projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu;
3) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi projektów i arkuszy organizacyjnych szkół;
4) zapewnienie realizacji prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego;
5) organizowanie transportu dzieci do i ze szkoły;
6) przygotowanie procedury przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół;
7) przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia oceny dyrektorów szkół;
8) sprawowanie nadzoru nad prawidłową działalnością administracyjną szkół,
9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
10) przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia propozycji w zakresie powoływania komisji kwalifikacyjnych;
11) prowadzenie spraw z zakresu nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego w drodze decyzji administracyjnej;
12) prowadzenie spraw w zakresie powierzania stanowisk kierowniczych oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk.

 

5. W zakresie zamówień publicznych:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych;
2) opracowywanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań;
3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów zawartych w wyniku postępowań.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się