2015-02-04

Referat Organizacyjny

Stanowiska pracy:
- Kierownik Referatu;
- stanowisko ds. oświaty (RO.O);
- stanowisko ds., Unii Europejskiej, turystyki i promocji gminy (RO.T);
- stanowisko ds. obsługi sekretariatu (RO.S);
- informatyk (RO.I);
- stanowisko ds. zamówień publicznych i BIP (RO.Z)


Gminne Centrum Informacji (GCI) - podległe bezpośrednio Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy całość spraw związanych z organizacją pracy Urzędu, organów Gminy, a szczególności:


1. W zakresie administracyjno-gospodarczym:
1) pełnienie obowiązków Sekretarza Gminy do czasu jego powołania sprawowane przez Kierownika Referatu Organizacyjnego;
2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
3) prowadzenie ewidencji korespondencji;
4) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i pism wpływających do Urzędu;
5) przygotowanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta;
6) prenumerata prasy codziennej, czasopism i dzienników urzędowych;
7) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
8) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów;
9) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
10) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;
11) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;
12) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.

 

2. W zakresie spraw osobowych pracowników Urzędu:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
5) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
6) ewidencja czasu pracy pracowników;
7) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych.

 

3. W zakresie obsługi informatycznej i zabezpieczenia systemu informatycznego:
1) organizacja i nadzór nad pracą systemu informatycznego w Urzędzie;
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą pracę na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
3) współdziałanie z organami administracji rządowej w celu ochrony danych znajdujących się w sieci informatycznej;
4) instalacja środków zabezpieczających pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia lub sieć informatyczna przed nieuprawnionym dostępem;
5) określanie warunków oraz sposobów przydzielania użytkownikom haseł;
6) zapewnienie właściwego wykorzystania mechanizmów kontroli dostępu do klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w systemach lub sieciach;
7) przestrzeganie przepisów i instrukcji wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
8) archiwizacja bazy danych;

9) przygotowywanie i wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

4. W zakresie oświaty:
1) przygotowywanie materiałów w sprawach związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół;
2) analizowanie projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu;
3) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi projektów i arkuszy organizacyjnych szkół;
4) zapewnienie realizacji prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego;
5) organizowanie transportu dzieci do i ze szkoły;
6) przygotowanie procedury przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół;
7) przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia oceny dyrektorów szkół;
8) sprawowanie nadzoru nad prawidłową działalnością administracyjną szkół,
9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
10) przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia propozycji w zakresie powoływania komisji kwalifikacyjnych;
11) prowadzenie spraw z zakresu nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego w drodze decyzji administracyjnej;
12) prowadzenie spraw w zakresie powierzania stanowisk kierowniczych oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk.

 

5. W zakresie zamówień publicznych:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych;
2) opracowywanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań;
3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów zawartych w wyniku postępowań.