Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przywidz z
organizacjami Pozarządowymi za rok 2019
29.05.2020 więcej
Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy
Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
17.10.2017 więcej
Zarządzenie 36/2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 roku zadań publicznych na zasadzie wsparcia
finansowego
26.05.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami
pozarządowymi za rok 2016
23.05.2017 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe do
zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji
konkursowych...
28.02.2017 więcej
Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert
Wójt Gminy Przywidz ogłasza otwarty konkurs na realizacje w
2017 roku zadań publicznych na zasadzie wsparcia finansowego
28.02.2017 więcej
Protokół
Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy
Przywidz z organizacjami pozarządowymi
17.10.2016 więcej
Zawiadomienie - oferta na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wpłynięciu oferty na
realizację zadania publicznego
20.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się