Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy
Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
17.10.2017 więcej
Zarządzenie 36/2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 roku zadań publicznych na zasadzie wsparcia
finansowego
26.05.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami
pozarządowymi za rok 2016
23.05.2017 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe do
zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji
konkursowych...
28.02.2017 więcej
Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert
Wójt Gminy Przywidz ogłasza otwarty konkurs na realizacje w
2017 roku zadań publicznych na zasadzie wsparcia finansowego
28.02.2017 więcej
Protokół
Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy
Przywidz z organizacjami pozarządowymi
17.10.2016 więcej
Zawiadomienie - oferta na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wpłynięciu oferty na
realizację zadania publicznego
20.06.2016 więcej