Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 75/2017
w sprawie wykorzystanie dnia wolnego od pracy przez pracowników
Urzędu Gminy Przywidz
28.12.2017 więcej
Zarządzenie 67/2017
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Przywidz
19.10.2017 więcej
Zarządzenie 64/2017
W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017r.
19.10.2017 więcej
Zarządzenie 65/2017
W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
11.10.2017 więcej
Zarządzenie 63/2017
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych Urzędu Gminy Przywidz
29.09.2017 więcej
Zarządzenie 62/2017
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
29.09.2017 więcej
Zarządzenie 61/2017
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu Programu Współpracy
Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontaricie w 2016 r.
12.09.2017 więcej
Zarządzenie 60/2017
W sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt (ZRP)
12.09.2017 więcej
Zarządzenie 59/2017
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
06.09.2017 więcej
Zarządzenie 58/2017
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2017
06.09.2017 więcej